Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Tá an tAire Oideachais Ruairí Quinn chun €40,000 a chur ar fáil chun sa dóigh is gur féidir seisiúin traenála frith-bhulaíochta a reáchtáil do thuismitheoirí. Déanfar cothrom le 70 rang a reáchtáil ag baint úsáide as an mhaoiniú seo. Is iad an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Bunbhrainse) agus an an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais) a dhéanfaidh na cúrsaí seo a sheachadadh.

Forbraíodh an tionscnamh nua seo chun tacú le cur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta ar Bhulaíocht, plean a éilíonn traenáil agus acmhainní a bheith curtha ar fáil do thuismitheoirí agus do bhoird bhainistíochta.

D’fháiltigh Áine Lynch, príomhoifigeach Bhunbhrainse na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí roimh scéal an mhaoinithe,

“Tá ról ríthábhachtach ag tuismitheoirí i dtacú lena bpáistí agus leis an scoil áitiúil, agus tabharfaidh an infheistíocht seo sna tuismitheoirí deis dóibh an ról sin a chomhlíonadh ar bhealach níos feasaí.  Molann muid go mór do thuismitheoirí leanaí bunscoile agus iarbhunscoile freastal ar an traenáil agus tacú lena bpáistí agus scoileanna dul i ngleic leis an mbulaíocht,” a dúirt sí.

Chuir an tAire leis an mhéid seo a rá gur gá dul i ngleic leis an mbulaíocht ag gach leibhéal.

“Ní fadhb í an bhulaíocht ar féidir le scoileanna dul i ngleic léi leo féin. Tá ról tábhachtach le himirt ag tuismitheoirí, ag teaghlaigh agus ag an mórphobal i ndul i ngleic leis an mbulaíocht, agus i dteagasc leanaí maidir le conas caidrimh a bhainistiú, conas bheith athléimneach agus conas bá a léiriú le daoine eile.”

An bunscéal ar fáil anseo: http://www.thejournal.ie/anti-bullying-parents-course-1084398-Sep2013/

 

Maíonn an Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí go dtéann an bualadh i bhfeidhm ar fhéinmheas leanaí agus go gcruthaíonn sé gá le smacht níos dáiríre. Mar gheall air sin tá cosc iomlán ar bhualadh leanaí á éileamh ag an gComhghuaillíocht um Chearta Leanaí. Sonraíonn dlí na hÉireann go bhfuil rogha ag tuismitheoirí maidir le pionós measartha nó réasúnta na roghnú dá bpáistí. Tá go leor scríofa ag grúpaí leanaí éagsúla chuig Comhairle na hEorpa a chuireann faoi deara gur sárú cearta leanaí  é an rogha atá ag tuismitheoirí maidir le pionós réasúnta a roghnú. Thug Tanya Ward, príomhoifigeach na Comhghuaillíochta um Chearta Leanaí gur ionann bualadh leanaí mar phionós agus sárú a gcearta. Bunscéal ar fáil anseo: http://www.newstalk.ie/AUDIO:-Smacking-children-causes-deviant-behaviour–rights-group

Léiríonn torthaí shuirbhé de chuid TheJournal.ie ar an ábhar ag dáta scríofa an ailt seo (16/9/2013) nach dtacaíonn ach 13% dóibh siúd a chaith vóta le cosc iomlán ar bhualadh leanaí. Chreid 48% de vótálaithe go gcreideann siad nár chóir cosc a chur ar bhualadh agus ní raibh 13% de vótálaithe cinnte. Is féidir do vóta féin a chaitheamh ar an ábhar anseo: http://www.thejournal.ie/poll-smacking-children-1064811-Sep2013/?utm_source=facebook_short

Tá sé ráite ag os cionn cead saineolaí idir múinteoirí, scríbhneoirí agus scoláirí go bhfuil polasaithe luathoideachais Rialtas Shasana ag déanamh dochair do shláinte agus do leas leanaí. Dar leo, is tairbhiúla i bhfad do leanaí a bheith ag foghlaim trí mhodh an tsúgartha – an modh foghlama atá in úsáid i naíonraí na tíre seo.

Tá na speisialltóirí oideachais seo i ndiaidh litir a scríobh chuig an rúnaí stáit thall, Michael Gove, ag éileamh go dtugtar deis do leanaí bheith ag foghlaim trí shúgradh seachas trí bheith ag ullmhú le haghaidh ceachtanna foirmeálta ag an aois óg sin. Tá sé sonraithe sa litir nach dtacaíonn an taighde is déanaí ar an ábhar le múineadh foirmeálta don aoisghrúpa sin nó le tús a chur leis an tástáil ag aois óg. 

Ba iad an ghluaiseacht ‘Save Childhood‘  a rinne na socruithe maidir le scríobh an litir seo agus tá feachtas á sheoladh acu d’arb ainm ‘Too Much, To Soon’. Tá sraith athchóirithe á éileamh ag an ngrúpa seo agus teastaíonn sé uathu gur creatlach luathóige do réamhscoileanna bunaithe ar mhodh an tsúgartha, agus atá ‘oiriúnach ó thaobh forbartha de’, a bheas mar thoradh ar a gcuid iarrachtaí.  Agus í ag déanamh tráchta ar an gceist seo bhí an méid seo a leanas le rá ag Wendy Ellyatt, stiúrthóir bunaithe na gluaiseachta,

“In ainneoin go dtugtar tús áite don fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach i 90% de thíortha an domhain agus nach gcuirtear tús leis an scolaíocht foirmeálta go dtí aois a sé nó a seacht, tá an chuma ar an scéal i Sasana go bhfuil muid thar a bheith tiomanta maidir le cloí leis an dtuairim earráideach seo gur ionann tosú níos luaithe agus torthaí níos fearr.”

Tuilleadh ar an scéal seo ar fáil anseo.

I bhfíseán na seachtaine seo I dtreo Curaclaim Comhtháite Teanga san Oideachas Luath-Óige agus sa Bhunoideachas, pléann an Dr. Pádraig Ó Duibhir, léachtóir i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, a chuid taighde ar an ábhar seo (príomhtheachtaireachtaí agus impleachtaí don chleachtas).  

Tháinig sé chun cinn sa taighde go raibh bealach níos éifeachtaí ann chun teangacha a mhúineadh (ó thaobh sealbhaithe de), trí aird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú ar na cosúlachtaí agus ar na héagsúlachtaí idir an mháthair teanga agus an dara theanga, nuair a dhéantar seo i gcomhthéacs churaclam comhtháite teanga.

Éist leis an Dr. Pádraig Ó Duibhir ag plé an ábhair seo ach cliceáil anseo.

 

 

Comhdháil ar bhulaíocht agus ar shláinte leanaí eagraithe ag 'Growing Up Ireland'

Tá comhdháil ar bhulaíocht agus ar shláinte leanaí á reáchtáil ag ‘Growing Up in Ireland’ ar an gCéadaoin 11 Meán Fómhair i gColáiste na Trionóide, Baile Cliath. Is iad croíspriocanna na comhdhála ná taighde ar an mbulaíocht agus ar an tinneas ainsealach i measc páistí a chur i láthair. Is iad tuismitheoirí, cliniceoirí agus taighdeoirí ó eagraíochtaí neamhrialtasacha a bheas mar sprioclucht féachana ag an gcomhdháil.
Léachtóirí agus taighdeoirí ó ollscoileanna éagsúla in Éirinn a bheas mar aoi-chainteoirí na comhdhála. I measc na n-ábhar a bheas á bplé acu beidh deacrachtaí mothúchánacha agus iompraíochta, íomha choirp agus cúrsaí meácháin, dearcadh idirnáisiúnta ar an dtromaíocht agus cúram sláinte. Mairifdh an chomhdháil trí uair an chloig ar an iomlán.
Tá an chomhdháil seo á cur ar fáil saor in aisce ach clárú roimh an 5 Meán Fómhair. Clár na comhdhála, clárúchán agus eolas breise ar fáil anseo.

Le cúpla bliain anuas tá amhráin chomhaimseartha a aistriú ina Ghaeilge i gcoláiste samhraidh Choláiste Lurgan. Le cuidiú scoláirí na cúrsaí Gaeltachta déanann siad na hamhráin a thaibhléiriú agus físeáin cheoil a chur le chéile dóibh.

Cé go raibh an-mheas ar an sár-obair seo i gcónaí i measc phobal na Gaeilge, i measc Gaeilgeoirí óga go háirithe, tá an físeán is déanaí dá gcuid, a leagan Gaeilge de Wake Me Up le Aviccii (féach an físeán) i ndiaidh aitheantas domhanda a bhaint amach. Laistigh de sheachtain ónár foilsíodh an físeán ar Youtube den chéad uair chuaigh breis agus milliún duine ar fud na cruinne ag breathnú air agus éisteacht leis an leagan taitneamhach Gaeilge seo.
Tá amhránaí an bhunleagain (Avicci féin), fear a bhfuil clú domhanda bainte amach aige, i ndiaidh a rá go poiblí ar Twitter cé chomh mór is a thaitníonn leagan Choláiste Lurgan leis.

Is cinnte gur éacht eile é seo atá bainte amach ag Coláiste gur Lurgan leis an mhéid seo, agus gur dea-phoiblíocht an t-aitheantas seo ar úsáid bheo na teanga, ar an sár-obair a bhíonn ar siúl sna coláistí samhraidh, agus ar an spraoi a bhaineann leis an Ghaeilge. Is cinnte go bhféadfadh níos mó saothair den chineál seo go leor daoine, daoine íga go háirithe a mhealladh i dtreo na teanga. Is féidir saothar eile de chuid Choláiste Lurgan a fheiceáil ar chainéal YouTube s’acu (http://www.youtube.com/user/tglurgan?feature=watch).

Tá a fhios ag an domhan mór is a mháthair go bhfuil an-chuid buntáistí ag baint le húsáid fón cliste sa lá atá inniu ann. Seo ráite, is gá do thuismitheoirí agus d’fhostaithe naíonraí a bheith thar a bheith cúramach agus iad ag tógáil grianghraf de leanaí más rud é go bhfuil siad le cur ar líne. Go minic bíonn seirbhísí suímh (location services) casta air go huathoibríoch ar fhóin chliste i ngan fhios d’úinéirí, mar go mbíonn gá leo do léarscáileanna agus do ghnéithe eile den chineál sin. Mura bhfuil na seirbhísí suímh seo casta as do ghrianghraif agus go ndéanfar grianghraif a uaslódáil ar líne is féidir le beagnach gach duine an suíomh ina thógtar iad a fheiceáil. Is cinnte gur ceist slándála atá sa mhéid seo nuair is leanaí atá i gceist. Déantar cur síos ar an mhéid seo san fhíseán. Chun na seirbhísí suímh seo a chasadh as téigh isteach go dtí Settings/Privacy/Location Services agus múch Ceamara. Murach sin, beidh tú ag íoslódáil sonraí faoin áit ar tógadh do chuid ghrianghraif ar d’fhón póca mar shampla, do sheoladh baile, scoil/naíonra do pháistí, srl.

Straitéisí chun scileanna sóisialta tábhachtacha a mhúineadh do pháistí óga

 

Is féidir le tuismitheoirí cuidiú lena leanaí scileanna agus iompar nua a fhoghlaim ar bhealach dearfach trí chleachtadh, trí mholadh, trí noda a thabhairt agus trí iompar áirithe a chur ar a súile dóibh, dar le taighde. 

Tá scileanna sóisialta a theagasc do leanaí ar na róil is tábhachtaí a bhaineann le bheith i do thuismitheoir. Cuimsíonn na scileanna sóisialta seo roinnt, sealaíocht a dhéanamh, agus deiseanna a thabhairt do dhaoine eile labhairt gan briseadh isteach orthu. Foghlaimíonn go leor páistí na scileanna sóisialta seo trí bhreathnú ar iompar dhaoine eile thart orthu agus trí aithris a dhéanamh ar an iompar sin.

Bíonn gá ag páistí eile le treoir soiléir chun na scileanna seo a fhoghlaim áfach. Bíonn a leithéid de threoir naoi n-uaire níos éifeachtaí i bhforbairt na scileanna seo ná cur chuige a bhaineann le smacht. Creatlach amháin atá éifeachtach do thuismitheoirí chun na scileanna seo a fhorbairt ina leanaí ná cur chuige na ceithre ‘P’ (PracticePraisePoint Out, agus Prompt).

Cleachtadh (practice): Inis don pháiste go bhfuil sibh chun iompar /scil nua a chleachtadh agus bain triail as an iompar seo i réimse suíomhanna éagsúla trí ról-imirt. Tá míniú ar an fáth a bhfuil sibh ag tabhairt faoin iompar seo tábhachtach. Ba chóir an scil nua a chleachtadh cúpla uair gach lá ar feadh seachtaine nó coicíse.

Moladh (praise): Tabhair moladh nó bronntanas don leanbh as an scil/ iompar nua a chleachtadh. Ná gabh thar fóir le moladh / bronntanas – is leor scéal breise a léamh am luí.

Cuir an iompar ar a súile dóibh (point out): Déan an scil / iompar seo a aibhsiú don leanbh i d’iompar féin nó in iompar leanaí eile. Is féidir dea-shamplaí a aibhsiú i gcláracha teilifíse leanaí freisin nó i leabhair.

Tabhair noda (prompt): Tabhair noda don leanbh faoi shuíomhanna ina bhfuil sé oiriúnach an scil / iompar nua a úsáid.

Léigh tuilleadh ar an gcreatlach seo, mar aon le comhairle faoi scileanna láimhseála feirge a fhorbairt i do leanbh, i bpáipéar taighde Christopherson ach cliceáil anseo

I measc a ngníomhaíochtaí laethúla a bhíonn ar siúl i Naíolann St Martins bíonn ar leanaí dreacha daoine eile a léamh agus freagairt ar bhealach oiriúnach. Tá clár rathúil nuálach a bhaineann le héirim mhothúchánach forbartha agus curtha i bhfeidhm ag an naíolann seo, a chuidíonn leanaí a dhéanamh inniúil ó thaobh scileanna agus straitéisí don saol de.
Ní le leanaí amháin a bhaineann an clár seo áfach – tá sé mar sprioc aige go mbeadh tuismitheoirí páirteach ann freisin. San fhíseán seo tugann príomhoide na naíolainne, Ann Kearney, eolas breise faoin gclár.

Tá dul chun chinn nach beag déanta acu san Fhionlainn ó thaobh oideachais de le blianta beaga anuas. Tá an cur chuige ar leith a bhíonn in úsáid acu maidir leis an oideachas i ndiaidh córas scoile na tíre a chruthú ar na córais is éifeachtaí timpeall na cruinne. Ach tá éacht eile bainte amach anois ag Rialtas na Fionlainne anois – tá siad i ndiaidh bealach a aimsiú leis an ráta báis naíonán sa tír a ísliú.

Chinn an Rialtas céanna 75 bliain ó shin gur chóir go mbeadh an tús céanna ag gach leanbh a thagann ar an saol, beag beann ar an gcúlra acu. Mar sin, ó na 1930í ar aghaidh tá an “bosca máithreachais” á thabhairt amach do gach bean a bhfuil ag súil le leanbh. Tá gach rud a bheas de dhíth ar mháithreacha i ndiaidh na breithe le fáil sa bhosca seo – clúidíní, táirgí folctha, mála codlata, crothal srl. san áireamh. Tá an bosca féin deartha ar bhealach speisialta fiú a ligean do thuismitheoirí é a úsáid mar a bheadh a cliabhán ann.

Creidtear go bhfuil dlúthnasc ann idir an smaoineamh nuálach seo agus rátaí báis naíonán a bheith íslithe san Fhionlainn. Is fiú a lua go bhfuil rátaí báis naíonán san Fhionlainn ar na rátaí báis is ísle ar fud an domhain. Tuilleadh ar an scéal seo anseo

Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!