Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘Bliain Réamhscoile

Síneadh ama tugtha ag an Aire don Saorbhliain Réamhscolaíochta

Preaseisiúint an Aire, 10 Eanáir 2010 ar fáil anseo.

Easpa Tuismitheoirí tar éis cur isteach ar an Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta

Alt ón Irish Examiner (luaite i nuachtlitir Education Matters) ar fáil anseo.

Soiléiriú Teidlíocht Páistí:

 • Páistí a rugadh idir 2 Feabhra 2005 agus 30 Meitheamh 2006 tá siad i dteideal bliain réamhscolaíochta saor in aisce ó mhí Eanáir 2010 ar aghaidh.
 • Páistí a rugadh idir 2 Feabhra 2006 agus 30 Meitheamh 2007 beidh siad i dteideal bliain réamhscolaíochta saor in aisce ó mhí Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh.


Ráiteas an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta: ar fáil anseo

FNT: Ní a fhios againn go fóill cén tionchar a bhéas ar na ciorruithe seo ar bhunmhaoiniú FNT ó POBAL. Tá a fhios againn go n-ísleofar ár mbunmhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge 10% go dtí mí Márta 2010 tar éis sin…

Ráiteas an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Barry Andrews: ar fáil anseo (as béarla amháin)

Leas Sóisialach: Leanaí

Laghdófar rátaí Sochair Linbh de €16 sa mhí ó Eanáir 2010, mar sin is €150 sa mhí a bheidh san ísealráta, agus €187 sa mhí san ardráta.

Le héifeacht ó 1 Eanáir 2010 ardófar de €3.80 in aghaidh na seachtaine an ráta maidir le Leanbh Cáilithe.

Ardófar tairseacha Forlíontacha ar Ioncam Teaghlaigh (FIS) de €6 in aghaidh na seachtaine i ndáil le gach leanbh. +14

Sláinte & Leanaí

An Roinn Sláinte agus Leanaí
Tá laghduithe á ndéanamh ag an Roinn ar chaiteachas neamhphá agus ar chaiteachas a gcuid gníomhaireachtaí a mhaoinítear go díreach.

FNT: Níl soiléir dúinn go fóill cén tionchar a bhéas aige seo do na coistí contaetha cúraim leanaí nó d’Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige.

An Clár Infheistíochta Náisiúnta um Chúram Leanaí (NCIP)
Beidh coigiltis ar chaiteachas ar an Scéim Fhóirdheontais Phobail um Chúram Leanaí (CCSS) de bharr athruithe ar an Scéim sin le héifeacht ó Mheán Fómhair 2010.

FNT: Beidh tionchar tromchúiseach aige seo ar na naíonraí atá ag baint leas as an fhóirdheontas seo i gcomhthéacs srianta an tsaorbhliain réamhscolaíochta ar ardú tháillí do na páistí sin.

Achoimre iomlán ar Bhearta Buiséid 2010: Athrú Beartais

Leagan Gaeilge

Leagan Béarla

Cúrsaí Athnuachana Garchabhracha

Mar eolas, mar gheall ar an aimsir agus ar an dara stailc féideartha beidh athruithe leis na dátaí do na cúrsaí athnuachana garchabhracha

Níl scéal faighte againn ó go leor naíonraí ag an staid seo. Tá sé tábhachtach go mbeidh uimhreacha cinntithe againn chun na socruithe cuí a dhéanamh.

Dátaí athruithe do roinnt de na cúrsaí athnuachana garchabhracha:

 

Baile Locha Riach: Mar an gcéanna.

Dé Máirt, 1 Nollaig 2009. 9.30 – 1.00i.n Óstán Bhaile Locha Riach

 

Corcaigh: (Dáta athruithe de dheasca na tuilte)

Dé Luain, 7 Nollaig 2009. 9.30 – 1.00i.n. Cork City Childcare Company Ltd., 29 Penrose Wharf, Corcaigh

 

Luimneach: (Mar an gcéanna)

Dé Céadaoin, 9 Nollaig 2009, 10.00 – 6.00i.n.

Áras Chonradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Luimneach.

 

Baile Átha Cliath: (Má théann an dara stailc ar aghaidh cuirfear an cúrsa lae seo ar athló seachtaine nó mar sin)

Déardaoin, 3 Nollaig 2009, 10.00 – 6.00i.n., Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, B.Á.C. 9.

 

Sligeach: (mar an gcéanna)

Déardaoin 10 Nollaig 2009, 10-1.00i.n. Óstán Glasshouse, Swan Point, Sligeach, Co. Shligigh.

 

 

Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta (ECCE)

Fuair muid roinnt fiosruithe isteach faoin scéim saorbhliain réamhscolaíochta.

Dar le pointe 4 d’Imlíne na Téarmaí agus Coinníollacha is gá do naíonraí clárú mar chomhlacht/chuideachta theoranta, mar thrádálaí aonair, mar chomhpháirtíocht nó mar Bhord Bainistíochta Scoile.

I dtaca le Bord Bainistíochta Scoile baineann seo le dul faoi chúram Bord Bainistíochta Scoile reatha – ní féidir le naíonra clárú mar bhord bainistíochta scoile leo féin.

4.         Ní mór (is gá) go mbeadh seirbhísí ag trádáil mar thrádálaí aonair, comhpháirtíocht, cuideachta dliteanais teoranta nó Bord Bainistíochta Scoile agus ní mór go léireoidís géilliúntas cánach trí Dheimhniú Imréiteach Cánach suas le dáta a sholáthar.

Leagan Gaeilge ar fáil anseo.

Leagan Béarla ar fáil anseo.

 

Moltar comhairle a lorg ó do dhlíodóir nó do chuntasóir faoin bpróiseas seo.

Breis eolais ar fáil chomh maith ó shuíomh Citizens Information.

 

 

Moltaí an Bhoird Snip Nua: Feachtas Guth na Gaeltachta (& na Gaeilge)

Cúnamh tacaíochta á lorg ó phobal na Gaeltachta.

Breis eolais anseo.


Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Leagan Gaeilge ar fáil anseo.

Leagan Béarla ar fáil anseo.

Alt faoi san Irish Times inniu.

(ár mbuíochas leis na Naíonraí Gaelacha don íomhá)

A chairde,

Má tá suim ag éinne bheith ina stiúrthóir ar naíonra gaelach sna 26 Chontae lasmuigh den Ghaeltacht is gá dóibh:

 • Freastal ar Dhianchúrsa seachtaine FNT
 • Taithí oibre a dhéanamh i naíonra fadbhunaithe
 • Dialann Oibre a ullmhú bunaithe ar an dtaithí oibre sin & an méid a clúdaíodh sa Dianchúrsa.
 • Cáilíocht ar a laghad Leibhéal 5 a bhaint amach ó chúrsa FETAC i gcúram leanaí (má tá siad chun clárú leis an scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta) nó a chomhionann.

Más mian leat freastal ar an Dianchúrsa is dul faoi agallamh Gaeilge atá bunaithe ar an Lámhleabhar do Stiúrthóir Naíonra.

Beidh an chéad Dianchúrsa eile i mí Aibreán 2010 dóibh siúd a éiríonn leo san agallamh.

Breis eolais ar fáil ó 01-8535142 nó sean [@] naionrai.ie

Alt faoin Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta (ECCE) ar fáil anseo

Aonach_Oibre_BF_2009

Daltaí Choláiste Feirste ag foghlaim faoi dheiseanna fostaíochta sna Naíonraí

Ghlac Forbairt Naíonraí Teoranta páirt in Aonach Oibre dírithe ar dhaltaí i scoileanna dara leibhéil (Gaeilge agus Béarla) i mBéal Feirste le déanaí.

Roinnt de na daltaí seo, ba léir go raibh iontas orthu faoi na deiseanna fostaíochta atá agus a bhéas ar fáil do ghaeil óga.

Chuir go leor spéis i gcoincheap an Naíonra (níor chuala roinnt dóibh an focal – nó fiú an focal Naíscoil roimhe sin!).

Má spreagann an aonach oibre leath-dhosaen do na daoine óga sin leanúint ar aghaidh agus a bpáistí féin a thógáil trí Ghaeilge sa todhchaí, b’fhiú é.

Cúrsaí

Dála an scéil tá muid i lár an dianchúrsa reatha thíos i gCorcaigh agus an Cúrsa Forbartha agus Bainistíochta i Marino, Baile Átha Cliath faoi láthair.

Bhí an-lá againn ag plé téamaí an luath-thumoideachais iomlán, sealbhú teanga do pháistí óga, an Scoilphobal, agus margaíocht don Naíonra agus cúpla focail faoin scéim nua saorbhliain réamhscolaíochta (ECCE) sna cúpla nóiméad breise!

Ádh mór, agus tá súil againn go mbeidh an ráth céanna ar an gcuid eile de na cúrsaí!

An mbeidh do Naíonra le feiceáil anseo (íomhá faighte ó www.sidfaiwu.com)?

An mbeidh do Naíonra le feiceáil anseo (íomhá faighte ó http://www.sidfaiwu.com)?

Fáiltigí ar ais, cé go raibh go leor de na stiúrthóirí ag obair go dian le tamaill anuas ag ullmhú d’oscailt an Naíonra / na Naíonraí faoi na cúraim.

Mar eolas, cosúil leis na scoileanna, d’oscail formhór na Naíonraí tar éis briseadh an tsamhraidh an tseachtain seo.

Ba mhian linn in FNT go seolfadh sibh isteach (leis an cead cuí faighte ó na tuismitheoirí) grianghraif ón Naíonra agus cuirfidh muid na cinn is fearr suas ar ár mblag!

Seol na grianghraif chuig Seán ag sean@naionrai.ie agus bí cinnte ainm an Naíonra a chur leis. Mar eolas, ní foilseoidh muid ainmneacha na bpáistí ar an mblag.

Is féidir chomh maith grianghraif den Naíonra féin gan na páistí bheith aitheanta a chur isteach chugainn.

Má tá na grianghraif ar ardchaighdeán seans go n-úsáidfidh muid iad le haghaidh ábhar bolscaireachta na heagraíochta amach anseo!

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

D’éirigh go han-mhaith leis an chéad Chúrsa Forbartha & Bainistíochta a bhí ar siúl ag FNT an tseachtain seo caite i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Éinne nach raibh deis acu freastal ar an gcúrsa dhá lá (nó nach raibh ábalta freastal ach ar lá amháin), beidh deis eile agaibh freastal ar an gcúrsa (nó an lá a chaill tú) i nGaillimh (26-27.10.09), i mBaile Átha Cliath (28-29.10.09), nó in Inis Ceithleann (11-12.11.09). Breis eolais fúthu seo go luath.

Mar a luadh muid roimhe seo, tabharfar freastal ar chúrsaí FNT san áireamh nuair a dhéanfaí riaradh ar an gCiste Teanga i mbliana.

Bhí an-tóir as céad lá an chúrsa ach go háirithe le 25 stiúrthóirí/stiúrthóirí cúnta ag freastail ar an gcéad lá.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Thug Máire Uí Mhurchú (Naíonra Neasain) ceardlann ar an Luath-thumoideachais Iomlán agus sealbhú teanga inár míníodh an teoiric go simplí agus ina raibh go leor samplaí praiticiúla ar conas an luath-thumoideachais iomlán a chur i bhfeidhm.

Thug Máire an dara cheardlann chomh maith, an uair seo ar pholasaí Gaeilge don Naíonra agus briseadh muid suas i ngrúpaí chun príomh-phointí polasaí Gaeilge Naíonra a phlé, rud a chabhraigh le saineolas na stiúrthóirí le blianta fada taithí a roinnt ar na stiúrthóirí cúnta nua.

Tar éis am lóin thug Barra Ó Caoimh as Gael-Taca cur síos ar thábhacht na teanga dúinn féin mar ghael agus modhanna chun feiceálacht agus úsáid na Gaeilge a spreagadh i measc pobal an naíonra, an scoilphobal níos leithne agus mór-phobal.

Dhírigh an dara lá ar shaincheisteanna bainistíochta inmheánacha na naíonraí. Ó tharla easpa na stiúrthóirí cúnta bhí an tinreamh níos ísle le timpeall dosaen stiúrthóirí i láthair.

Thug Nóra Anne Luck, Na Naíonraí Gaelacha eolas faoi conas aire a thabhairt do shláinte an stiúrthóra féin a bhíonn faoi an-chuid brú go leanúnach le linn na bliana.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Ansin tháinig Seán Ó hAdhmaill sna sála ar Rachel Ní Riada, (nach bhféadfadh freastal ar an gcúrsa de dheasca géarchéim práinneach ag an nóiméad deireanach) le cur i láthair ar chúrsaí earcaíochta foirne.

Bhí an t-ádh linn saineolas margaíochta Áine Ní Shléibhín, Oifigeach Forbartha le Gael-Taca i gCorcaigh le cur i láthair deireanach an lae, Margaíocht don Naíonra. Mhínigh sí modhanna chun “margaíochta ar an leathphingin” nó an scéal a scaipeadh ní amháin faoin naíonra áitiúil ach faoin  earnáil, faoi bhuntáistí an dátheangachais agus an luath-thumoideachais iomlán.

Mhínigh sí chomh maith tábhacht na nua-theicneolaíochta chun scéal a scaipeadh agus cumarsáid a fhorbairt leis an spriocghrúpa na tuismitheoirí (agus micléinn – stiúrthóirí cúnta féideartha). Thug sí míniú chomh maith ar phríomh-úsáidí Facebook agus Twitter ag admháil gur tosaitheoirí muid go léir le leithéidí Twitter, srl toisc gur teicneolaíochtaí nua iad.

Mar eolas, beidh Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha FNT ar fáil le linn Cruinniú Cinn Bliana Na Naíonraí Gaelacha chun comhairle theicniúil a thabhairt do stiúrthóirí atá ag iarraidh cuntais Facebook & Twitter, srl a oscailt.

Is cinnte go mbeidh roinnt stiúrthóirí atá tar éis freastail ar chúrsaí le ceardlanna cosúil leis an chúrsa thuasluaite agus fiú tá seans gur tú féin a bhí a mhúineadh.

É sin ráite, tá do shaineolas a roinnt, rannpháirtíocht agus freastal ar an gcúrsa rí-thábhachtach do rath na cúrsaí seo, ó tharla gur ón bplé neamhfhoirmeálta (cosúil leis an modh súgartha sa naíonra) a fhoghlaimíonn daoine rúdaí ar bhonn níos éifeachtaí.

Má tá aon cheist agat faoi na cúrsaí ná bíodh drogall ort téacs a sheoladh nó glaoch a chur ar Sheáin ag 0860403717 nó ar an oifig 01-8535101 nó ar ríomhphost eolas@naionrai.ie

Áras na Macléinn i gColáiste na hOllscoile. Íomhá faighte ón suíomh ghréasáin www.ucc.ie

Áras na Macléinn i gColáiste na hOllscoile. Íomhá faighte ón suíomh ghréasáin http://www.ucc.ie

Beidh an chéad Chúrsa Forbartha & Bainistíochta ar siúl ar an gCéadaoin agus an Déardaoin seo in Áras na Macléinn i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Mar eolas, tabharfar an freastal ar chúrsaí FNT san áireamh nuair a dhéanfaí riaradh ar an gCiste Teanga i mbliana.

Tá an chéad lá oscailte do phobal an naíonra (go príomhá stiúrthóirí, stiúrthóirí cúnta, baill den choiste [ach chomh maith aon tuismitheoir nó indibhidiúil le Gaeilge a bheadh spéis acu obair i naíonra]).

Ceardlanna Lá 1:

 • An Luath-thumoideachais Iomlán
 • Polasaí Gaeilge don Naíonra
 • An Scoilphobal
 • Páistí le Riachtanais Speisialta (le deimhniú).

Beidh an dara lá ag díriú ar shaincheisteanna bainistíochta inmheánacha na naíonraí. Mar sin is ar an stiúrthóir agus baill oiriúnacha den Choiste Naíonra a bhéas ceardlanna an lae seo dírithe.

Ceardlanna Lá 1:

 • Earcaíocht Foirne
 • Forbairt Pearsanta
 • Margaíocht don Naíonra
 • Ag clárú mar Chomhlacht Teoranta, Trádálaí Aonair nó Comhpháirtíocht. (le deimhniú)

Tá táille de €30 don chéad duine agus €10 do chuile dhuine eile ón Naíonra ar an gcúrsa. Cuirfear tae agus caife agus lón ar fáil thar an dá lá. Beidh clárú ar siúl ag a 9.30r.n. agus críochnóidh an cúrsa ar an dá lá ar a 5i.n. ar a dhéanaí.

Má tá spéis agat freastal ar an gcúrsa seol téacs nó glaoigh ar Sheáin ag 0860403717 ag maíomh cé mhéad daoine ón Naíonra gur spéis leo freastal agus má tá lón uathu (agus más feoilséinnteoirí iad). Tá líon spásanna teoranta ar an gcúrsa seo, mar sin is ar bhonn éilimh a dháilfear spásanna ar an gcúrsa.

Dóibh siúd nach féidir freastal ar an gcúrsa Forbartha agus Bainistíochta Naíonra i gCorcaigh beidh cinn eile ar siúl i nGaillimh (26-27.10.09), i mBaile Átha Cliath (28-29.10.09), agus in Inis Ceithleann (11-12.11.09). Breis eolais fúthu seo go luath.

Treoracha

D’iarr lucht an Choláiste dúinn an chórais iompair poiblí a mholadh go láidir daoibh ó tharla nach bhfuil mórán páirceáil ar fáil ar champas. Tá treoracha chuig an Choláiste ar fáil anseo agus léarscáil don champas ar fáil anseo.

Páirceáil

Iadsiúd nach bhfuil do rogha acu ach an charr a úsáid, más mian libh páirceáil ar an gcampas tá cúpla carrchlóis íoctha ar fáil ar champas:

Perrott’s Inch & Perrott Avenue atá díreach as Bóthar an Choláiste (College Rd) roimh Hayfield Manor.

É sin nó is féidir páirceáil ar an tsráid ach is gá íoc as seo chomh maith.

26-27.10.09

omc_logo

Tá preaseisiúint le hathruithe sa scéim Bliain Saoire Réamhscolaíochta ar fáil ó shuíomh Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Tar éis fiosrú le hOifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige cuireadh leagan Gaeilge den phreaseisiúint ar fáil dúinn. Seo a leanas an preaséisiúint:

Preaseisiúint

Bliain Réamhscoile shaor in aisce 2010 mar chuid den scéim um Chúram agus Oideachas Luath-Óige faoi Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ)

Dé hAoine, 31 Iúil 2009

Tairgeann réamhscoileanna 93,000 áit chúraim agus oideachais luath-óige

Taispeánann na figiúirí is déanaí ó OALGÓ go bhfuil tuairim is 4,000 seirbhís réamhscoile tar éis iarratas a dhéanamh ar an scéim, agus é ar a gcumas isteach is amach le 93,000 áit a sholáthar i gcomhair bliain réamhscoile, roinnt mhaith níos mó ná an méid áiteanna a bhfuil gá leo.  Mar sin, cinneadh an deis a thabhairt do thuismitheoirí rogha agus solúbthacht níos fearr a bheith acu i gcás leanaí atá i bhfoisceacht cúpla seachtain de bheith incháilithe i gcomhair na scéime ó thaobh aoise de.  Mar thoradh ar seo, beidh leanaí a rugadh idir an 2 Feabhra 2005 agus an 30 Meitheamh 2006, agus na dátaí sin san áireamh, incháilithe chun cur isteach ar an scéim in Eanáir 2010.

Ráta caipitíochta níos airde le haghaidh seirbhísí ar chaighdeán níos airde

Lena chois sin, tá ráta caipitíochta níos airde de €75 in aghaidh na seachtaine á thabhairt isteach ag an OALGÓ i gcomhair seirbhísí naíonra seisiúnacha arna rith ag baill foirne ardcháilithe.  Tá an ráta nua seo á chur leis an scéim chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do sheirbhísí ina bhfuil leibhéil níos airde cáilíochtaí á mbaint amach ag a gcuid baill foirne agus chun aitheantas a thabhairt don iliomad seirbhísí atá i mbun oibre cheana féin agus foireann ardcháilithe acu.  Faoin táille chaighdeánach chaipitíochta de €64.50 in aghaidh na seachtaine i gcomhair seirbhísí naíonra seisiúnacha, ní mór do gach ceannaire Réamhscoile cáilíocht chúram leanaí a bheith acu ar ionann í agus FETAC leibhéal 5.  Faoin táille chaipitíochta níos airde, ní mór do gach ceannaire Réamhscoile i seirbhísí seisiúnacha cáilíocht chúram leanaí nó cáilíocht a bhfuil baint aici le hoideachas san luathbhlianta a bheith acu ag leibhéal 7 nó 8 ar Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí agus taithí trí bliana a bheith acu ar a bheith ag obair san earnáil.   Ní mór do Chúntóirí Réamhscoile sna seirbhísí seo cáilíocht a bheith acu ar ionann í agus FETAC leibhéal 5.  Is féidir le seirbhísí seisiúnacha laistigh de sheirbhísí cúram lae leas a bhaint as an ráta caipitíochta níos airde freisin.

Dúirt an OALGÓ go nglacfaí le hiarratais dhéanacha thar na seachtainí atá romhainn má bhíonn seirbhís nár chuir isteach ar an scéim fós ag iarraidh iarratas a chur isteach anois mar thoradh ar an bhfógra seo.

Díolúine rátaí

D’fhógair an tAire Andrews freisin go bhfuair a Oifig deimhniú ón Oifig Luachála go mbeidh díolúine ó rátaí tráchtála faoin Acht Luachála ag seirbhísí seisiúnacha a ghlacann páirt sa scéim, má íocann siad a gcostas go huile nó go príomha ó chistí Stáit.  Cé nach mbeidh tionchar aige seo ar naíolanna lae, a mbeidh táillí ó thuismitheoirí fós mar phríomh-ioncam acu, laghdóidh sé costais reatha a lán seirbhísí réamhscoile a bheidh páirteach sa scéim. Dúirt an OALGÓ go bhfuil sé beartaithe aici soiléiriú breise a lorg thar na míonna romhainn agus é ar intinn aici comhionannas níos mó a chruthú i measc seirbhísí, ós rud é gur athraigh tabhairt isteach an chúraim agus oideachais luath-óige an staid don a lán seirbhísí.

Tá an leagan Béarla ar fáil anseo

Na_Naíonraí_GaelachaAr an Aoine bhuail Coiste na Naíonraí Gaelacha linn. Dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoin eagraíocht,

“Is eagraíocht dheonach neamhspleách Na Naíonraí Gaelacha a thugann tacaíocht do Stiúrthóirí na Naíonraí ar fud na tíre.”

Tá beirt ionadaí ag an eagraíocht úd ar Bhord Stiúrtha Forbairt Naíonraí Teoranta agus is foinse eolais iontach na Naíonraí Gaelacha don fhoireann nua seo.

Thug Seán briseadh síos ar an obair fhorbartha a bhí ar siúl aige sna chéad chúpla seachtain ina ról nua agus príomhthosaíochtaí a d’aithin sé go dtí seo le comhairle ó Mháire Uí Bhriain (Leaschathaoirleach FNT) agus Ben Ó Floinn (Cathaoirleach FNT) mar Oifigeach Forbartha.

Príomhthosaíochtaí:

 • Proifíl na heagraíochta i measc pobal na Gaeilge agus tuismitheoirí i gcoitinne a ardú.
 • Tacú le Naíonraí bheith ar an eolas agus réidh don Scéim Bliain Réamhscoile Saor in Aisce.
 • Cinntiú go bhfuil struchtúr cáilithe trí Ghaeilge ar fáil do Stiúrthóirí Naíonraí chun go mbeidh siad ábalta Leibhéal 5 (& Leibhéal 6 amach anseo) sa chúrsa FETAC i gCúram Leanaí a bhaint amach.
 • Córas a chur i bhfeidhm chun cinntiú go mbíonn ardchaighdeán Gaeilge ag Stiúrthóirí (cúnta) go háirithe do Naíonraí beartaithe.
 • Feasacht na stiúrthóirí nua a ardú faoin Luaththumoideachais Iomlán sa Naíonra.
 • Feasacht na stiúrthóirí a ardú i leith na nuatheicneolaíochta ar leas an Naíonra agus na hearnála, m.sh. Facebook, Twitter.
 • An Ciste Teanga a fhorbairt.
 • Seirbhísí Naíonraí a fhorbairt mar chuid d’fhorbairt Scoilphobal i gcomhpháirt leis an ngaelscoil / gaelcholáiste is gaire, mar shampla, méadú ar líon na seisiúin agus cúraim aois-scoile a fhorbairt.
 • Cuir leis an gcomhoibriú leis na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeloideachas.
 • Obair leis na Coistí Cúraim Leanaí go léir chun cinntiú go gcuireann siad an tseirbhís ardchaighdeán céanna ar fáil do na naíonraí as Gaeilge mar a chuireann siad ar fáil do na seirbhísí cúraim leanaí Béarla.

Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

 • Níl ach cuntas Twitter oifigiúil amháin againn, cé go bhfuil cuntais phearsanta ag roinnt d'ár mbaill foirne. #NPTalkIE 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Bhfuil Stiúrthóirí, Stiúrthóirí Cúnta Naíonraí múinteoirí g/scoile|G/choláiste, ábhar oidí scoileanna lán-Ghaeilge ar Twitt… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Luathlascaine mhóra ar fáil ar chúrsaí Gaeilge @Naionrai dírithe ar Stiúrthóirí Naíonraí ach ábhartha do mhúinteoirí. http:… 6 years ago
 • RT @GCanPhiarsaigh: Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3/02/14. h… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Deis iPad a bhuachaint & tacú leis na Naíonraí (& go hindíreach na gaelscoileanna) trí chlárú le dealeffect.ie/FNT #1… 6 years ago