Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘Bliain Réamhscoile

Síneadh ama tugtha ag an Aire don Saorbhliain Réamhscolaíochta

Preaseisiúint an Aire, 10 Eanáir 2010 ar fáil anseo.

Easpa Tuismitheoirí tar éis cur isteach ar an Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta

Alt ón Irish Examiner (luaite i nuachtlitir Education Matters) ar fáil anseo.

Soiléiriú Teidlíocht Páistí:

 • Páistí a rugadh idir 2 Feabhra 2005 agus 30 Meitheamh 2006 tá siad i dteideal bliain réamhscolaíochta saor in aisce ó mhí Eanáir 2010 ar aghaidh.
 • Páistí a rugadh idir 2 Feabhra 2006 agus 30 Meitheamh 2007 beidh siad i dteideal bliain réamhscolaíochta saor in aisce ó mhí Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh.


Ráiteas an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta: ar fáil anseo

FNT: Ní a fhios againn go fóill cén tionchar a bhéas ar na ciorruithe seo ar bhunmhaoiniú FNT ó POBAL. Tá a fhios againn go n-ísleofar ár mbunmhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge 10% go dtí mí Márta 2010 tar éis sin…

Ráiteas an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Barry Andrews: ar fáil anseo (as béarla amháin)

Leas Sóisialach: Leanaí

Laghdófar rátaí Sochair Linbh de €16 sa mhí ó Eanáir 2010, mar sin is €150 sa mhí a bheidh san ísealráta, agus €187 sa mhí san ardráta.

Le héifeacht ó 1 Eanáir 2010 ardófar de €3.80 in aghaidh na seachtaine an ráta maidir le Leanbh Cáilithe.

Ardófar tairseacha Forlíontacha ar Ioncam Teaghlaigh (FIS) de €6 in aghaidh na seachtaine i ndáil le gach leanbh. +14

Sláinte & Leanaí

An Roinn Sláinte agus Leanaí
Tá laghduithe á ndéanamh ag an Roinn ar chaiteachas neamhphá agus ar chaiteachas a gcuid gníomhaireachtaí a mhaoinítear go díreach.

FNT: Níl soiléir dúinn go fóill cén tionchar a bhéas aige seo do na coistí contaetha cúraim leanaí nó d’Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige.

An Clár Infheistíochta Náisiúnta um Chúram Leanaí (NCIP)
Beidh coigiltis ar chaiteachas ar an Scéim Fhóirdheontais Phobail um Chúram Leanaí (CCSS) de bharr athruithe ar an Scéim sin le héifeacht ó Mheán Fómhair 2010.

FNT: Beidh tionchar tromchúiseach aige seo ar na naíonraí atá ag baint leas as an fhóirdheontas seo i gcomhthéacs srianta an tsaorbhliain réamhscolaíochta ar ardú tháillí do na páistí sin.

Achoimre iomlán ar Bhearta Buiséid 2010: Athrú Beartais

Leagan Gaeilge

Leagan Béarla

Cúrsaí Athnuachana Garchabhracha

Mar eolas, mar gheall ar an aimsir agus ar an dara stailc féideartha beidh athruithe leis na dátaí do na cúrsaí athnuachana garchabhracha

Níl scéal faighte againn ó go leor naíonraí ag an staid seo. Tá sé tábhachtach go mbeidh uimhreacha cinntithe againn chun na socruithe cuí a dhéanamh.

Dátaí athruithe do roinnt de na cúrsaí athnuachana garchabhracha:

 

Baile Locha Riach: Mar an gcéanna.

Dé Máirt, 1 Nollaig 2009. 9.30 – 1.00i.n Óstán Bhaile Locha Riach

 

Corcaigh: (Dáta athruithe de dheasca na tuilte)

Dé Luain, 7 Nollaig 2009. 9.30 – 1.00i.n. Cork City Childcare Company Ltd., 29 Penrose Wharf, Corcaigh

 

Luimneach: (Mar an gcéanna)

Dé Céadaoin, 9 Nollaig 2009, 10.00 – 6.00i.n.

Áras Chonradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Luimneach.

 

Baile Átha Cliath: (Má théann an dara stailc ar aghaidh cuirfear an cúrsa lae seo ar athló seachtaine nó mar sin)

Déardaoin, 3 Nollaig 2009, 10.00 – 6.00i.n., Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, B.Á.C. 9.

 

Sligeach: (mar an gcéanna)

Déardaoin 10 Nollaig 2009, 10-1.00i.n. Óstán Glasshouse, Swan Point, Sligeach, Co. Shligigh.

 

 

Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta (ECCE)

Fuair muid roinnt fiosruithe isteach faoin scéim saorbhliain réamhscolaíochta.

Dar le pointe 4 d’Imlíne na Téarmaí agus Coinníollacha is gá do naíonraí clárú mar chomhlacht/chuideachta theoranta, mar thrádálaí aonair, mar chomhpháirtíocht nó mar Bhord Bainistíochta Scoile.

I dtaca le Bord Bainistíochta Scoile baineann seo le dul faoi chúram Bord Bainistíochta Scoile reatha – ní féidir le naíonra clárú mar bhord bainistíochta scoile leo féin.

4.         Ní mór (is gá) go mbeadh seirbhísí ag trádáil mar thrádálaí aonair, comhpháirtíocht, cuideachta dliteanais teoranta nó Bord Bainistíochta Scoile agus ní mór go léireoidís géilliúntas cánach trí Dheimhniú Imréiteach Cánach suas le dáta a sholáthar.

Leagan Gaeilge ar fáil anseo.

Leagan Béarla ar fáil anseo.

 

Moltar comhairle a lorg ó do dhlíodóir nó do chuntasóir faoin bpróiseas seo.

Breis eolais ar fáil chomh maith ó shuíomh Citizens Information.

 

 

Moltaí an Bhoird Snip Nua: Feachtas Guth na Gaeltachta (& na Gaeilge)

Cúnamh tacaíochta á lorg ó phobal na Gaeltachta.

Breis eolais anseo.


Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Leagan Gaeilge ar fáil anseo.

Leagan Béarla ar fáil anseo.

Alt faoi san Irish Times inniu.

(ár mbuíochas leis na Naíonraí Gaelacha don íomhá)

A chairde,

Má tá suim ag éinne bheith ina stiúrthóir ar naíonra gaelach sna 26 Chontae lasmuigh den Ghaeltacht is gá dóibh:

 • Freastal ar Dhianchúrsa seachtaine FNT
 • Taithí oibre a dhéanamh i naíonra fadbhunaithe
 • Dialann Oibre a ullmhú bunaithe ar an dtaithí oibre sin & an méid a clúdaíodh sa Dianchúrsa.
 • Cáilíocht ar a laghad Leibhéal 5 a bhaint amach ó chúrsa FETAC i gcúram leanaí (má tá siad chun clárú leis an scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta) nó a chomhionann.

Más mian leat freastal ar an Dianchúrsa is dul faoi agallamh Gaeilge atá bunaithe ar an Lámhleabhar do Stiúrthóir Naíonra.

Beidh an chéad Dianchúrsa eile i mí Aibreán 2010 dóibh siúd a éiríonn leo san agallamh.

Breis eolais ar fáil ó 01-8535142 nó sean [@] naionrai.ie

Alt faoin Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta (ECCE) ar fáil anseo

Aonach_Oibre_BF_2009

Daltaí Choláiste Feirste ag foghlaim faoi dheiseanna fostaíochta sna Naíonraí

Ghlac Forbairt Naíonraí Teoranta páirt in Aonach Oibre dírithe ar dhaltaí i scoileanna dara leibhéil (Gaeilge agus Béarla) i mBéal Feirste le déanaí.

Roinnt de na daltaí seo, ba léir go raibh iontas orthu faoi na deiseanna fostaíochta atá agus a bhéas ar fáil do ghaeil óga.

Chuir go leor spéis i gcoincheap an Naíonra (níor chuala roinnt dóibh an focal – nó fiú an focal Naíscoil roimhe sin!).

Má spreagann an aonach oibre leath-dhosaen do na daoine óga sin leanúint ar aghaidh agus a bpáistí féin a thógáil trí Ghaeilge sa todhchaí, b’fhiú é.

Cúrsaí

Dála an scéil tá muid i lár an dianchúrsa reatha thíos i gCorcaigh agus an Cúrsa Forbartha agus Bainistíochta i Marino, Baile Átha Cliath faoi láthair.

Bhí an-lá againn ag plé téamaí an luath-thumoideachais iomlán, sealbhú teanga do pháistí óga, an Scoilphobal, agus margaíocht don Naíonra agus cúpla focail faoin scéim nua saorbhliain réamhscolaíochta (ECCE) sna cúpla nóiméad breise!

Ádh mór, agus tá súil againn go mbeidh an ráth céanna ar an gcuid eile de na cúrsaí!

An mbeidh do Naíonra le feiceáil anseo (íomhá faighte ó www.sidfaiwu.com)?

An mbeidh do Naíonra le feiceáil anseo (íomhá faighte ó http://www.sidfaiwu.com)?

Fáiltigí ar ais, cé go raibh go leor de na stiúrthóirí ag obair go dian le tamaill anuas ag ullmhú d’oscailt an Naíonra / na Naíonraí faoi na cúraim.

Mar eolas, cosúil leis na scoileanna, d’oscail formhór na Naíonraí tar éis briseadh an tsamhraidh an tseachtain seo.

Ba mhian linn in FNT go seolfadh sibh isteach (leis an cead cuí faighte ó na tuismitheoirí) grianghraif ón Naíonra agus cuirfidh muid na cinn is fearr suas ar ár mblag!

Seol na grianghraif chuig Seán ag sean@naionrai.ie agus bí cinnte ainm an Naíonra a chur leis. Mar eolas, ní foilseoidh muid ainmneacha na bpáistí ar an mblag.

Is féidir chomh maith grianghraif den Naíonra féin gan na páistí bheith aitheanta a chur isteach chugainn.

Má tá na grianghraif ar ardchaighdeán seans go n-úsáidfidh muid iad le haghaidh ábhar bolscaireachta na heagraíochta amach anseo!

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

D’éirigh go han-mhaith leis an chéad Chúrsa Forbartha & Bainistíochta a bhí ar siúl ag FNT an tseachtain seo caite i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Éinne nach raibh deis acu freastal ar an gcúrsa dhá lá (nó nach raibh ábalta freastal ach ar lá amháin), beidh deis eile agaibh freastal ar an gcúrsa (nó an lá a chaill tú) i nGaillimh (26-27.10.09), i mBaile Átha Cliath (28-29.10.09), nó in Inis Ceithleann (11-12.11.09). Breis eolais fúthu seo go luath.

Mar a luadh muid roimhe seo, tabharfar freastal ar chúrsaí FNT san áireamh nuair a dhéanfaí riaradh ar an gCiste Teanga i mbliana.

Bhí an-tóir as céad lá an chúrsa ach go háirithe le 25 stiúrthóirí/stiúrthóirí cúnta ag freastail ar an gcéad lá.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Thug Máire Uí Mhurchú (Naíonra Neasain) ceardlann ar an Luath-thumoideachais Iomlán agus sealbhú teanga inár míníodh an teoiric go simplí agus ina raibh go leor samplaí praiticiúla ar conas an luath-thumoideachais iomlán a chur i bhfeidhm.

Thug Máire an dara cheardlann chomh maith, an uair seo ar pholasaí Gaeilge don Naíonra agus briseadh muid suas i ngrúpaí chun príomh-phointí polasaí Gaeilge Naíonra a phlé, rud a chabhraigh le saineolas na stiúrthóirí le blianta fada taithí a roinnt ar na stiúrthóirí cúnta nua.

Tar éis am lóin thug Barra Ó Caoimh as Gael-Taca cur síos ar thábhacht na teanga dúinn féin mar ghael agus modhanna chun feiceálacht agus úsáid na Gaeilge a spreagadh i measc pobal an naíonra, an scoilphobal níos leithne agus mór-phobal.

Dhírigh an dara lá ar shaincheisteanna bainistíochta inmheánacha na naíonraí. Ó tharla easpa na stiúrthóirí cúnta bhí an tinreamh níos ísle le timpeall dosaen stiúrthóirí i láthair.

Thug Nóra Anne Luck, Na Naíonraí Gaelacha eolas faoi conas aire a thabhairt do shláinte an stiúrthóra féin a bhíonn faoi an-chuid brú go leanúnach le linn na bliana.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Ansin tháinig Seán Ó hAdhmaill sna sála ar Rachel Ní Riada, (nach bhféadfadh freastal ar an gcúrsa de dheasca géarchéim práinneach ag an nóiméad deireanach) le cur i láthair ar chúrsaí earcaíochta foirne.

Bhí an t-ádh linn saineolas margaíochta Áine Ní Shléibhín, Oifigeach Forbartha le Gael-Taca i gCorcaigh le cur i láthair deireanach an lae, Margaíocht don Naíonra. Mhínigh sí modhanna chun “margaíochta ar an leathphingin” nó an scéal a scaipeadh ní amháin faoin naíonra áitiúil ach faoin  earnáil, faoi bhuntáistí an dátheangachais agus an luath-thumoideachais iomlán.

Mhínigh sí chomh maith tábhacht na nua-theicneolaíochta chun scéal a scaipeadh agus cumarsáid a fhorbairt leis an spriocghrúpa na tuismitheoirí (agus micléinn – stiúrthóirí cúnta féideartha). Thug sí míniú chomh maith ar phríomh-úsáidí Facebook agus Twitter ag admháil gur tosaitheoirí muid go léir le leithéidí Twitter, srl toisc gur teicneolaíochtaí nua iad.

Mar eolas, beidh Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha FNT ar fáil le linn Cruinniú Cinn Bliana Na Naíonraí Gaelacha chun comhairle theicniúil a thabhairt do stiúrthóirí atá ag iarraidh cuntais Facebook & Twitter, srl a oscailt.

Is cinnte go mbeidh roinnt stiúrthóirí atá tar éis freastail ar chúrsaí le ceardlanna cosúil leis an chúrsa thuasluaite agus fiú tá seans gur tú féin a bhí a mhúineadh.

É sin ráite, tá do shaineolas a roinnt, rannpháirtíocht agus freastal ar an gcúrsa rí-thábhachtach do rath na cúrsaí seo, ó tharla gur ón bplé neamhfhoirmeálta (cosúil leis an modh súgartha sa naíonra) a fhoghlaimíonn daoine rúdaí ar bhonn níos éifeachtaí.

Má tá aon cheist agat faoi na cúrsaí ná bíodh drogall ort téacs a sheoladh nó glaoch a chur ar Sheáin ag 0860403717 nó ar an oifig 01-8535101 nó ar ríomhphost eolas@naionrai.ie


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

 • Níl ach cuntas Twitter oifigiúil amháin againn, cé go bhfuil cuntais phearsanta ag roinnt d'ár mbaill foirne. #NPTalkIE 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Bhfuil Stiúrthóirí, Stiúrthóirí Cúnta Naíonraí múinteoirí g/scoile|G/choláiste, ábhar oidí scoileanna lán-Ghaeilge ar Twitt… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Luathlascaine mhóra ar fáil ar chúrsaí Gaeilge @Naionrai dírithe ar Stiúrthóirí Naíonraí ach ábhartha do mhúinteoirí. http:… 6 years ago
 • RT @GCanPhiarsaigh: Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3/02/14. h… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Deis iPad a bhuachaint & tacú leis na Naíonraí (& go hindíreach na gaelscoileanna) trí chlárú le dealeffect.ie/FNT #1… 6 years ago