Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘Oifigeach Forbartha

D’fhreastal Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Fhorbartha Forbairt Naíonraí Teoranta ar Chomhdháil eagraithe ag POBAL dírithe ar gheallsealbhóirí agus cleachtóirí.

Téama na Comhdhála ná Cúram Luathóige, Oideachas agus Foghlaim Teaghlaigh.

Labhair Maresa Duignan, saineolaí polasaí luathoideachais leis an Aonad Polasaí de chuid an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an Oifig an Aire Leanaí agus Óige.

Luaigh sí an tábhacht le nach bhfeictear ar an bhfoghlaim mar oideachas foirmeálta amháin ó tharla go dtarlaíonn an foghlaim is tábhachtaí sna luathbhlianta idir 0-6 bliana d’aois.

Thaispeán sí an fís seo de Ezra, buachaill óg lán le fuinneamh, féin-mhuinín agus dian-seasmhacht. In ainneoin na dúshláin breise atá aige, le tacaíocht a dtuismitheoirí (agus an tacaíocht a fuair siadsan ó speisialtóirí ar an tslí is fearr chun tacú lena mac) éiríonn leis siúil!

Dar le Duignan an rud is tábhachtaí d’fhorbairt cumas iomlán an pháiste ná duine éigean (níos sine) bheith aige/aici atá “irrationally attached to the child” chun iad a spreagadh, agus a mholadh go leanúnach.

An dúshlán atá romhainn mar chleachtóirí ná cinntiú go dtacaítear leis an foghlaim teaghlaigh agus go mbíonn atmaisféar dearfach foghlamtha inár naíonraí bunaithe ar an mhodh shúgartha.

Dar le Duignan, “It is the human condition to want to learn.” ach is fórsaí seachtracha diúltacha a bhaineann an tréith nadúrtha seo ón bpáiste agus uainn mar dhaoine fásta. Cé mhéad ar smaoinigh muid ó ní fhéadfainn sin a dhéanamh nó níl mé maith ag x?

Dar léi, gur chóir go mbeadh muid oscailte don bhfoghlaim fadsaol, go spreagfaimis na páistí agus na tuismitheoirí i dtaobh na foghlamtha ar leas a chéile.

Dar leis an taighde (tagairt ar fáil ó chur i láthair Hayes a bhéas ar fáil anseo nuair uaslódálann POBAL í ar a shuíomh ghréasáin), tá níos mó tábhacht, 8 n-uaire níos mó ag baint le páirteachas an pháiste ná aon fachtóir eile i dtaobh forbairt an pháiste!!!

Tar éis am lóin briseadh na toscairí suas i gceardlanna éagsúla. D’fhreastal Seán Ó hAdhmaill ar an gceardlann “Preparing for Life” a dhírigh ar thogra tacaíochta tuismitheoirí i nDarndál, ceantar mhí-bhuntáiste i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath leis an ainm céanna.

Sa cheardlann céanna labhair beirt coordaitheoirí SÍOLTA faoin scéim píolótach atá ar siúl i mBaile Munna chun SÍOLTA a leathnú amach. Glacadh le moladh Uí Adhmaill gur ghá a chinntiú go mbeadh Gaeilge ag na coordaitheoirí sin a bhéas ag feidhmiú leis na naíonraí gaelacha (agus na ranganna naíonáin sna gaelscoileanna) agus beidh an moladh luaite laistigh de thuairisc atá á chur le chéile ón gComhdháil.

Le linn an cheardlann luadh togra atá ar siúl i nGlaschú chun cabhrú le daoine deileáil le strus www.glasgowsteps.com

Luadh chomh maith cúrsa príobháideach ullmhaithe Astráileach ach ar fáil anois in Éirinn darbh ainm TripleP, clár tuismitheoireachta dearfach atá ar fáil anois in Éirinn.

Luadh chomh maith go bhfuil an-chuid den obair céanna ar siúl ag an scéim Lifestart atá ar fáil thart timpeall an iar-thuaisceart (ach atá súil ag an eagraíocht go leathnófar amach í má fhaigheann siad bunmhaoiniú tar éis taighde a dhéanamh ar éifeacht an scéim) agus tá leagan Gaeilge de Lifestart ar fáil!

B’fhiú go mór dúinn a leithead de chlár tacaíocht tuismitheora a chur ar fáil go forleathan ar thuismitheoirí le Gaeilge (agus ba chóir go mbeadh a leithead ar fáil dóibh siúd gan Gaeilge chomh maith).

Fágfaidh mé sibh leis an tagairt seo ón tOllamh Nóirín Hayes, ITBÁC in óráid deiridh na Comhdhála.

Ag caint ar fhorbairt cumais an pháiste dúirt sí,

“What parents do with their children is more important than who their parents are.”

Mar sin a thuismitheoirí leanaigí oraibh ag labhairt agus ag éisteacht le bhur bpáistí ag súgradh leo (thíos ar an urlár leo), ag insint scéil leo/ag léamh leo agus ag múineadh rannta agus amhráin simplí leo (cuideoidh seo leo frásaí a fhorbairt a rá agus a fhorbairt).

Má tá aon mholtaí eile nó tuairimí ag daoine is féidir libh teachtaireacht a fhágáil anseo.

Chuir Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha Forbairt Naíonraí Teo.  fáilte roimh oscailt cúig naíonra nua i mbliana. Rinne Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha Forbairt Naíonraí Teo., comhghairdeas le stiúrthóirí agus coistí na gcúig naíonraí nua as an dul chun cinn atá déanta acu agus as an obair ullmhúcháin go léir a rinne siad chun cinntiú gur oscail siad i mbliana.

“Léiríonn oscailt na naíonraí nua seo go bhfuil méadú leanúnach tagtha ar an éileamh ó thuismitheoirí ar an réamhscolaíocht lán-Ghaeilge d’ardchaighdeán,” ar Ó hAdhmaill.

“Feictear dúinn go bhfuil tuismitheoirí anois ag aithint níos mó ná riamh buntáistí an luath-thumoideachais iomlán dá gcuid páistí.

“Táimid i lár cúlú eacnamaíochta mar nach bhfaca go leor do na tuismitheoirí nua seo riamh ina saol, agus is mian leo an bunús forbartha is fearr a thabhairt dá gcuid páistí. Ofrálann an córas luath-thumoideachais iomlán sna naíonraí gaelacha bunchloch an dátheangachais agus na buntáistí breise a thagann uaidh seo, ina measc, buntáistí acadúla, cognaíocha, féinmhuiníne, féiniúlachta agus cumarsáide.”

Chuir Ben Ó Floinn, Cathaoirleach Forbairt Naíonraí fáilte roimh oscailt na gcúig naíonra nua agus roimh an fhás leanúnach a tháinig ar na naíonraí gaelacha le 30 bliain anuas.

“Tá athraithe móra ag tarlú san earnáil réamhscolaíochta agus i sochaí na hÉireann,” ar sé.

“Beidh tionchar mór ag cinnidh an Rialtas ar thodhchaí na tíre agus thodhchaí an ghlúin óig. Má chomhlíonfar moltaí ciorruithe Thuairisc Mhic Cárthaigh, déanfar dochar do struchtúr tacaíochta forbartha an linbh in Éirinn i bhfoirm na seirbhísí cúraim leanaí ina measc siúd na naíonraí Gaelacha.”

Seo a leanas na Naíonraí nua a d’oscail i mbliana: Naíonra Lios na nÓg, Áth Luain, Co. na hIarmhí. Naíonra Montessori, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22. Naíonra Grian na nÓg, Rath Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath. Naíonra na gCloch Liath, Co. Chill Mhantáin. Little Acorns, Gaillimh, Co. na Gaillimhe.

Tá 205 naíonra agus naíscoil ag feidhmiú sna 32 Chontae lasmuigh den Ghaeltacht agus iad ag cur na réamhscolaíocht lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair. Cuideachta dheonach uile-Éireann í Forbairt Naíonraí Teoranta Teoranta, cuideachta a fheidhmíonn lasmuigh den Ghaeltacht agus a thacaíonn le seirbhísí, cúram agus oideachas trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn do pháistí ó aois an chliamháin ar aghaidh.

Breis eolais ar fáil ó eolas [@] naionrai.ie

Gael_Taca_Corcaigh

Tugadh roinnt poiblíocht d’ár sraith cúrsaí san Evening Echo i gCorcaigh le déanaí a bhuíochas le Gael Taca Corcaigh.

Stiúrthóirí na Naíonraí Gaelacha i gCorcaigh, a d'fhreastal le déanaí ar chúrsa forbartha agus bainistíochta FNT.

Stiúrthóirí na Naíonraí Gaelacha i gCorcaigh, a d'fhreastal le déanaí ar chúrsa forbartha agus bainistíochta FNT.

CHUIR Forbairt Naíonraí Teoranta tús le sraith chúrsaí forbartha agus bainistíochta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh ar an 19-20 Lúnasa.

Tá trí aidhmeanna ag an sraith:

 • An saineolas atá in earnáil an luathoideachais lán-Ghaeilge a roinnt idir stiúrthóirí agus stiúrthóirí cúnta (nua),
 • caidreamh a chothú i measc naíonraí gaelacha chun go bhfásfaidh pobal gaelach níos fairsinge agus níos láidre,
 • agus comhoibriú idir-eagraíochta a fhorbairt chun go gcuirfí le héifeachtacht na Naíonraí Gaelacha.

Dúirt Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha Forbairt Naíonraí
Teoranta, “Bhí an-rath ar an gcúrsa i gCorcaigh. Tá traidisiún láidir ag
na Naíonraí i gCorcaigh agus is deas go raibh muid ábalta tús a chur lenár sraith cúrsaí anseo.

“Ba mhian linn ár mbuíochas a ghabháil go háirithe le Gael-Taca agus na Naíonraí Gaelacha a bhí ina thacaíocht mhór dúinn agus muid ag eagrú an cúrsa seo do na Naíonraí i mór-cheantar Chorcaí.”

I mbliana d’fhorbair FNT an chúrsa ó chúrsa lae go cúrsa dhá lá. Chothaíodh nasc ar na cúrsaí leis an gCiste Teanga.

Duais-chiste é seo a spreagann soláthar seirbhíse luathoideachais d’ardchaighdéan trí Ghaeilge agus cothú pobal le Gaeilge.

Is cuideachta dheonach 32 Chontae  í Forbairt Naíonraí Teoranta,
a fheidhmíonn lasmuigh den Ghaeltacht agus a thacaíonn le seirbhísí, cúram agus oideachas trí Ghaeilge do pháistí ó aois an chliabháin ar aghaidh.

Tugann Foras na Gaeilge agus POBAL bunmhaoiniú d’ FNT.

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

D’éirigh go han-mhaith leis an chéad Chúrsa Forbartha & Bainistíochta a bhí ar siúl ag FNT an tseachtain seo caite i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Éinne nach raibh deis acu freastal ar an gcúrsa dhá lá (nó nach raibh ábalta freastal ach ar lá amháin), beidh deis eile agaibh freastal ar an gcúrsa (nó an lá a chaill tú) i nGaillimh (26-27.10.09), i mBaile Átha Cliath (28-29.10.09), nó in Inis Ceithleann (11-12.11.09). Breis eolais fúthu seo go luath.

Mar a luadh muid roimhe seo, tabharfar freastal ar chúrsaí FNT san áireamh nuair a dhéanfaí riaradh ar an gCiste Teanga i mbliana.

Bhí an-tóir as céad lá an chúrsa ach go háirithe le 25 stiúrthóirí/stiúrthóirí cúnta ag freastail ar an gcéad lá.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Thug Máire Uí Mhurchú (Naíonra Neasain) ceardlann ar an Luath-thumoideachais Iomlán agus sealbhú teanga inár míníodh an teoiric go simplí agus ina raibh go leor samplaí praiticiúla ar conas an luath-thumoideachais iomlán a chur i bhfeidhm.

Thug Máire an dara cheardlann chomh maith, an uair seo ar pholasaí Gaeilge don Naíonra agus briseadh muid suas i ngrúpaí chun príomh-phointí polasaí Gaeilge Naíonra a phlé, rud a chabhraigh le saineolas na stiúrthóirí le blianta fada taithí a roinnt ar na stiúrthóirí cúnta nua.

Tar éis am lóin thug Barra Ó Caoimh as Gael-Taca cur síos ar thábhacht na teanga dúinn féin mar ghael agus modhanna chun feiceálacht agus úsáid na Gaeilge a spreagadh i measc pobal an naíonra, an scoilphobal níos leithne agus mór-phobal.

Dhírigh an dara lá ar shaincheisteanna bainistíochta inmheánacha na naíonraí. Ó tharla easpa na stiúrthóirí cúnta bhí an tinreamh níos ísle le timpeall dosaen stiúrthóirí i láthair.

Thug Nóra Anne Luck, Na Naíonraí Gaelacha eolas faoi conas aire a thabhairt do shláinte an stiúrthóra féin a bhíonn faoi an-chuid brú go leanúnach le linn na bliana.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Ansin tháinig Seán Ó hAdhmaill sna sála ar Rachel Ní Riada, (nach bhféadfadh freastal ar an gcúrsa de dheasca géarchéim práinneach ag an nóiméad deireanach) le cur i láthair ar chúrsaí earcaíochta foirne.

Bhí an t-ádh linn saineolas margaíochta Áine Ní Shléibhín, Oifigeach Forbartha le Gael-Taca i gCorcaigh le cur i láthair deireanach an lae, Margaíocht don Naíonra. Mhínigh sí modhanna chun “margaíochta ar an leathphingin” nó an scéal a scaipeadh ní amháin faoin naíonra áitiúil ach faoin  earnáil, faoi bhuntáistí an dátheangachais agus an luath-thumoideachais iomlán.

Mhínigh sí chomh maith tábhacht na nua-theicneolaíochta chun scéal a scaipeadh agus cumarsáid a fhorbairt leis an spriocghrúpa na tuismitheoirí (agus micléinn – stiúrthóirí cúnta féideartha). Thug sí míniú chomh maith ar phríomh-úsáidí Facebook agus Twitter ag admháil gur tosaitheoirí muid go léir le leithéidí Twitter, srl toisc gur teicneolaíochtaí nua iad.

Mar eolas, beidh Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha FNT ar fáil le linn Cruinniú Cinn Bliana Na Naíonraí Gaelacha chun comhairle theicniúil a thabhairt do stiúrthóirí atá ag iarraidh cuntais Facebook & Twitter, srl a oscailt.

Is cinnte go mbeidh roinnt stiúrthóirí atá tar éis freastail ar chúrsaí le ceardlanna cosúil leis an chúrsa thuasluaite agus fiú tá seans gur tú féin a bhí a mhúineadh.

É sin ráite, tá do shaineolas a roinnt, rannpháirtíocht agus freastal ar an gcúrsa rí-thábhachtach do rath na cúrsaí seo, ó tharla gur ón bplé neamhfhoirmeálta (cosúil leis an modh súgartha sa naíonra) a fhoghlaimíonn daoine rúdaí ar bhonn níos éifeachtaí.

Má tá aon cheist agat faoi na cúrsaí ná bíodh drogall ort téacs a sheoladh nó glaoch a chur ar Sheáin ag 0860403717 nó ar an oifig 01-8535101 nó ar ríomhphost eolas@naionrai.ie

Na_Naíonraí_GaelachaAr an Aoine bhuail Coiste na Naíonraí Gaelacha linn. Dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoin eagraíocht,

“Is eagraíocht dheonach neamhspleách Na Naíonraí Gaelacha a thugann tacaíocht do Stiúrthóirí na Naíonraí ar fud na tíre.”

Tá beirt ionadaí ag an eagraíocht úd ar Bhord Stiúrtha Forbairt Naíonraí Teoranta agus is foinse eolais iontach na Naíonraí Gaelacha don fhoireann nua seo.

Thug Seán briseadh síos ar an obair fhorbartha a bhí ar siúl aige sna chéad chúpla seachtain ina ról nua agus príomhthosaíochtaí a d’aithin sé go dtí seo le comhairle ó Mháire Uí Bhriain (Leaschathaoirleach FNT) agus Ben Ó Floinn (Cathaoirleach FNT) mar Oifigeach Forbartha.

Príomhthosaíochtaí:

 • Proifíl na heagraíochta i measc pobal na Gaeilge agus tuismitheoirí i gcoitinne a ardú.
 • Tacú le Naíonraí bheith ar an eolas agus réidh don Scéim Bliain Réamhscoile Saor in Aisce.
 • Cinntiú go bhfuil struchtúr cáilithe trí Ghaeilge ar fáil do Stiúrthóirí Naíonraí chun go mbeidh siad ábalta Leibhéal 5 (& Leibhéal 6 amach anseo) sa chúrsa FETAC i gCúram Leanaí a bhaint amach.
 • Córas a chur i bhfeidhm chun cinntiú go mbíonn ardchaighdeán Gaeilge ag Stiúrthóirí (cúnta) go háirithe do Naíonraí beartaithe.
 • Feasacht na stiúrthóirí nua a ardú faoin Luaththumoideachais Iomlán sa Naíonra.
 • Feasacht na stiúrthóirí a ardú i leith na nuatheicneolaíochta ar leas an Naíonra agus na hearnála, m.sh. Facebook, Twitter.
 • An Ciste Teanga a fhorbairt.
 • Seirbhísí Naíonraí a fhorbairt mar chuid d’fhorbairt Scoilphobal i gcomhpháirt leis an ngaelscoil / gaelcholáiste is gaire, mar shampla, méadú ar líon na seisiúin agus cúraim aois-scoile a fhorbairt.
 • Cuir leis an gcomhoibriú leis na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeloideachas.
 • Obair leis na Coistí Cúraim Leanaí go léir chun cinntiú go gcuireann siad an tseirbhís ardchaighdeán céanna ar fáil do na naíonraí as Gaeilge mar a chuireann siad ar fáil do na seirbhísí cúraim leanaí Béarla.

Seo a leanas alt a bhí ar Gaelport.com le déanaí ar cheapadh Oifigeach Forbartha na heagraíochta.

Ceapadh Seán Ó hAdhmaill le deireanaí mar Oifigeach Forbartha nua le Forbairt Naíonraí Teoranta.

Is as Béal Feirste ó dhúchais do Sheán agus bhog sé go dtí Baile Átha Cliath chun freastal ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit ar bhain sé céim amach le FIONTAR.  Tar éis dó a chéim a bhaint amach, d’oibrigh an tUasal Ó hAdhmaill mar Oifigeach Forbartha leis an óg-eagraíocht Feachtas.  Chaith sé bliain ag feidhmiú mar Fheidhmeannach le Gaelscoileanna Teo. sular éirigh leis post an Oifigigh Forbartha a bhaint amach leis an eagraíocht chéanna. Bhí sé ag feidhmiú sa ról sin go dtí le déanaí.

Sa ról nua le Forbairt Naíonraí Teoranta, díreoidh sé ar thacaíocht a thabhairt do na Naíonraí, chomh maith le cabhrú le forbairt a dhéanamh ar an lion naíonraí agus seisiún i gcoitinne.  Beidh an tUasal Ó hAdhmaill mar phointe teagmhála do na Naíonraí agus iad ag plé le polasaí nua an Rialtais i leith bliain réamhscolaíochta saor in aisce.

Ar bhonn deonach tá Seán mar bhall de choiste stiúrtha Raidió Rí-Rá, mar bhall de Bhord Stiúrtha Sheachtain na Gaeilge Teo.,  mar bhall de choiste stiúrtha RITH agus feidhmíonn sé mar Chathaoirleach ar Choiste Chontae Átha Cliath de Chonradh na Gaeilge atá nuabhunaithe.


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

 • Níl ach cuntas Twitter oifigiúil amháin againn, cé go bhfuil cuntais phearsanta ag roinnt d'ár mbaill foirne. #NPTalkIE 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Bhfuil Stiúrthóirí, Stiúrthóirí Cúnta Naíonraí múinteoirí g/scoile|G/choláiste, ábhar oidí scoileanna lán-Ghaeilge ar Twitt… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Luathlascaine mhóra ar fáil ar chúrsaí Gaeilge @Naionrai dírithe ar Stiúrthóirí Naíonraí ach ábhartha do mhúinteoirí. http:… 6 years ago
 • RT @GCanPhiarsaigh: Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3/02/14. h… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Deis iPad a bhuachaint & tacú leis na Naíonraí (& go hindíreach na gaelscoileanna) trí chlárú le dealeffect.ie/FNT #1… 6 years ago